Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจ สรจ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 นางสาวรัชนี ศรีชนะชัยโชค ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ การปฏิบัติงานการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  

          โดยมีกำหนดการเข้าตรวจระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2566 

TOP