Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

TOP