Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ประกาศนโยบายไม่รับขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศนโยบายไม่รับขวัญ (No Gift Policy)

pll_content_description

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ประกาศเจตนารมณ์

pll_content_description

ประกาศเจตนารมณ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ผู้บริหารและบุคลากร

ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

pll_content_description

แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

 

การประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

  • ปี 2562

Post created by form

Post created by form

Post created by form

Post created by form

Post created by form

ประมวลภาพแจกของรางวัลผู้ชนะกิจกรรมตอบคำถามธรรมะออนไลน์ วันมาฆบูชา ปี 2563

pll_content_description

ประมวลภาพแจกของรางวัลผู้ชนะกิจกรรมตอบคำถามธรรมะออนไลน์ ชิงของรางวัล
เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2563

Post created by form

TOP