Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

แนวทาง/หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

  • หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559
  • หลักเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร
  • หลักเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • หลักเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • แนวทางการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • หลักเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • หลักเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

การเข้าร่วมประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

  • การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10
TOP