Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ผลการดำเนินงาน

รายงานผลตามแผนการตรวจสอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร

 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

TOP