Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

โทรศัพท์

โทร. 02-232-1489, 1488, 1396-1397, 1485

อีเมล์

internalaudit.mol60@gmail.com

ที่อยู่

  • กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

 

เบอร์ติดต่อ

  • กลุ่มตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน : 0-2232-1485, 1396 -7, 1488 งานบริหารทั่วไป 1489 

FAX : 0-2248-2572

Email : internalaudit.mol60@gmail.com

TOP