Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :

                 ตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

 

เป้าประสงค์ :

                หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ มีการสอบทานการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในที่ดี และการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม           

 

พันธกิจ :

  • ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
  • สร้างความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาแนะนำอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพ
  • พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดการจัดระบบการควบคุมภายในที่ดี
  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพในมิติต่างๆ
  • ส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจ ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน อย่างมีธรรมาภิบาล ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

54
TOP