Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • คำสั่ง

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • คำสั่ง

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • คำสั่ง
TOP