Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน

ที่อยู่ กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

เบอร์ติดต่อ

  • กลุ่มตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน : 0-2232-1485,1488,1936-37 
  • กลุ่มตรวจสอบภายใน งานบริหารทั่วไป : 0-2232-1489

FAX : 0-2248-2051

Email : internalaudit.mol60@gmail.com

TOP