Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9
TOP