Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

แบบฟอร์ม

  • แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
  • แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับตรวจ ในการประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม
  •  
43
TOP