Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

แผนส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

แผนส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน                                  รายงานผลตามแผนส่งเสริมคุณธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567                                                                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

46
TOP