Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

กรมบัญชีกลางเพิ่มความคล่องตัวการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท สอดรับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

TOP