Skip to main content

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงแรงงาน

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมทางศาสนาให้แก่บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

วันที่ 6 มิถุนายน 2566  กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมทางศาสนาของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ณ อาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมโครงการฯ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และค่านิยมที่ดีงามให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม สามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TOP